آموزش نمایندگان در شرکت مهندسی کسرا

روز شنبه 24 بهمن ماه 1394، سالن آموزش شرکت مهندسی کسرا، میزبان نمایندگان این شرکت از شهرهای گیلان، کرمان ،شیراز، یزد و سمنان، به منظور برگزاری دوره آموزشیسیستم تردد کسرا بود. این کارگاه به همت واحد آموزش کسرا و با حضور مدیران و کاربران ارشد اتوماسیون تردد کسرا، در سه روز متوالی برگزار گردید.​​
کارگاه در صبح روز شنبه ساعت 9:00 آغاز و در دو بخش اجرا گردید.مدیر آموزش شرکت کسرا پس از خوشامدگویی و خیرمقدم به میهمانان به معرفی همکاران حاضر در کارگاه پرداخت. در ادامه مدرسین کارگاه، در دو بخش جداگانه به توضیح و آموزش نرم افزار اتوماسیون تردد (مباحث دفتر تابل،آیتم ها ماهانه و روزانه و تکرار شونده) و چگونگی استفاده از آن به همراه پرسش و پاسخ حضار پرداختند و سعی در رفع ابهامات و سوالات به وجود آمده برای مشتریان نمودند.
روز دوم و سوم صفحه ی قوانین و الگوهای پرکاربرد، گزارش سازها و الگوهای پرکاربرد و مفاهیم تریگر و تخلیه آموزش داده شد. این دوره آموزشی نهایتا در روز دوشنبه 26 بهمن ماه در ساعت 18 عصر پایان یافت.