شنبه, 09 آذر 1392 06:10

طرح ارتقاء بهره‏ وری پرستاران

با الزامی شدن اجرای طرح ارتقاء بهره‏ وری پرستاران و کارکنان مشاغل بهداشتی شرکت مهندسی کسرا از معدود شرکتهایی است که توان پوشش خواسته های این طرح در قالب ماژول ویژه ای در سامانه اتوماسیون حضور و غیاب خود را فراهم آورده است.این ماژول که مدیریت شیفتهای بیمارستانی نام دارد قابلیتهای ویژه ای را برای بیمارستانها و مراکز درمانی فراهم آورده که علاوه بر پوشش تمامی خواسته های طرح ارتقاء پرستاران امکانات ویژه ای هم برای مدیریت شیفتهای بیمارستانی فراهم نموده است برخی از قابلیتهای این ماژول به شرح زیر می باشد:

  • اتوماسیون حضور و غیاب

      قابلیت ارتباط با سیستم‏های یکپارچه منابع انسانی و اداری موجود در سازمان‏ها

      قابلیت چینش شیفت یک ماهه پرسنل واحدهای بیمارستانی توسط سرپرستان

      قابلیت تغییر موردی شیفت روزانه پرسنل توسط سرپرستان و مدیران

      امکان تعیین شیفت روزانه برای برخی از پرسنل در چندین واحد و کنترل تلاقی زمان‏های شیفت‏ها

      امکان اعمال محدودیت‏های مورد نیاز در هنگام چینش شیفت (عدم چینش شیفت M و N متوالی ...)

      قابلیت مشخص نمودن ساعات کاهش کار در هفته و ماه با توجه با سابقه و سختی کار برای پرسنل مشمول قانون ارتقاء بهره‏وری

      مشخص نمودن ساعات موظف ماهانه و تعیین بیش از آن به عنوان اضافه کار و کمتر از آن به عنوان مرخصی

      قابلیت محاسبه حضور در شب(شیفت N) یا روز تعطیل با ضرایب اضافه

      لحاظ نمودن یک ماه مرخصی اضافه غیر قابل انتقال برای پرسنل برخی بخش‏ها با بیمارستان‏ها

      قابلیت استخراج آمار تعداد نفرات برای یک شیفت به تفکیک گروه‏های شغلی(پرستار، بهیار، کمک بهیار و ...)، جنسیت و نوع استخدام برای واحدهای مختلف

      قابلیت تایید/عدم تایید چینش شیفت واحدها یا تغییر شیفت پرسنل توسط مدیران و سرپرستان به صورت الکترونیکی

      قابلیت تغییر شیفت پرسنل برای ایامی خاص به صورت گروهی

      امکان دریافت اطلاعات پایه شامل مشخصات پرسنل و ساختار سازمانی از سیستم منابع انسانی یا HIS

      امکان ارسال اطلاعات کارکرد به انواع نرم افزارهای حقوق و دستمزد یا HIS

      قابلیت مشخص نمودن زمان کاری روزانه و ماهانه متفاوت برای پرسنل خاص (رادیولوژی ، CSR..)

      امکان مشاهده شیفت ماه جاری و ماههای قبل پرسنلی و مقایسه شیفت ماه جدید با ماههای قبل

      قابلیت اعمال انواع قوانین مورد نیاز سازمان با استفاده از موتور تولید قوانین

      امکان تعریف انواع فرایندهای گردش مجوزها با استفاده از موتور گردش کار کسرا

 

 

  •  اتوماسیون تغذیه

      ثبت نوع ومقدار مواد اولیه مورد نیاز برای سرو یک پرس غذا (آنالیز غذا)

      گزارش میزان مواد اولیه مورد نیاز براساس تعداد پرسیون سرو شده در یک بازه زمانی و آنالیز ثبت شده برای هر غذا

      گزارش مقایسه‏ای از میزان مصرف موادغذایی و میزان پیش‏بینی شده در یک بازه زمانی و نمایش مغایرت مثبت یا منفی موجود بین این دو مقدار

      امکان تعریف انبارهای مختلف برای رستوران های مختلف

      قابلیت کنترل انبار رستوران بر اساس رسید و حواله

      قابلیت صدور حواله انبار رستوران بر اساس رزرو غذا و آنالیز غذا

      قابلیت محاسبات ریالی مربوط به پرسنل و پیمانکار

      قابلیت ثبت موجودی اول دوره هر انبار

      امکان ثبت انواع ورود جنس به یک انبار ( مثلا خرید، برگشت از رستوران، انتقال از انبار دیگر و...)

      امکان ثبت انواع خروج جنس از یک انبار (مثلا ضایعات، برگشت از خرید، انتقال به انبار دیگر، مصرف در آشپزخانه و...)

      امکان تعریف اقلام جدید در سیستم

      امکان ثبت خروج جنس از انبار برای یک روز خاص

      امکان ثبت خروج جنس از انبار برای یک وعده غذایی از یک روز

      گزارش کاردکس هر جنس با نمایش موجودی اول دوره، میزان خرید و مصرف در تاریخ‏های مختلف و مانده فعلی)

      گزارش اقلام موجود در انبار با فیلترینگ مختلف جهت استفاده در انبارگردانی یا مغایرت‏گیری میزان موجود مواد به صورت واقعی و سیستمی

      امکان رزرو غذا برای کلیه پرسنل از طریق نرم افزار برای بازه های زمانی مجاز شده توسط مدیر سیستم

      امکان تعیین حداکثر مهلت مجاز برای پرسنل جهت رزرو غذا

      امکان تعریف وعده های غذایی مجاز هر گروه از هر شیفت(برای مثال شیف M: ناهار، شیفتE: شام)

      امکان محدود کردن پرسنل به رزرو وعده غذایی براساس نوبت کاری آنان در روز رزرو غذا

      امکان رزرو غذا توسط پرسنل برای وعده‏های غذایی خارج از شیفت مجاز خود، در صورت وجود مجوز اضافه کاری برای شخص در سیستم حضور و غیاب

      امکان محدود کردن افراد رژیمی در سیستم به رزرو یا استفاده ازغذای رژیمی

 

مقررات قانون ارتقاء بهره‏وری به شرح زیر می باشد:

1- زمان موظفی حضور ماهانه

مصوبه کاهش زمان کاری صرفا مشمول افرادی می گردد که به شکل مستقیم با بیمار در تماس باشند. این مصوبه شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، ماماها، پزشکان، کاردان‌ها و کارشناسان اتاق عمل، کاردان‌ها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریت‏های پزشکی می باشد.

میزان کاهش ساعات کاری مطابق جدول زیر می باشد.

ردیف

سابقه کاری(سال)

میزان کاهش ساعت کار هفتگی

1

0 تا 4 سال

1 ساعت

2

بیش از 4 سال تا 8 سال

2 ساعت

3

بیش از 8 سال تا 12 سال

3 ساعت

4

بیش از 12 سال تا 16 سال

4 ساعت

5

بیش از 16 سال

5 ساعت

همچنین میزان کاهش ساعات کار بر اساس سختی کار مطابق جدول زیر می باشد.

تبصره 1: مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران بدون توجه با سابقه کار شامل حداکثر استفاده از میزان کاهش ساعات کار هفتگی(5 ساعت) می‏گردند.

ردیف

سختی کار به استناد نظام هماهنگ پرداخت

سختی کار به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری

میزان کاهش ساعت کار هفتگی

1

8 تا 25 درصد

صفر تا 375 امتیاز

0.5 ساعت

2

26 تا 50 درصد

376 تا 750 امتیاز

1 ساعت

3

51 تا 75 درصد

751 تا 1000 امتیاز

1.5 ساعت

4

76 تا 100 درصد

1001 امتیاز به بالا

2 ساعت

تبصره 2:برای افرادی که به شکل نوبت کار مشغول به کار هستند هم علاوه بر کاهش ساعات فوق هر هفته یک ساعت کاهش ساعات کارکرد در نظر گرفته خواهد شد.(نوبت کار به افرادی اطلاق می گردد که شیفتی به غیر از ثابت صبح(M) هم در برنامه ماهانه خود داشته باشند)

با توجه به موارد مطرح شده فوق میزان ساعات موظف کاری روزانه و ماهانه با توجه به فرمول زیر بدست می آید:

میزان ساعات موظف کاری روزانه =(44-کاهش ساعات کاری مرتبط به سابقه- کاهش ساعات کاری مرتبط با سختی کار-کاهش ساعات کاری مرتبط با توبت کاری)/6

میزان ساعات موظف کاری ماهانه=میزان ساعات موظف کاری روزانه*(تعداد تعطیلات رسمی غیر جمعه- تعداد جمعه های ماه- تعداد روزهای ماه)

تبصره3: تعریف میزان موظفی حضور به میزانی بیش از ساعات موظفی کاری ماهانه به عنوان اضافه کار محسوب می‏گردد. حداکثر میزان اضافه کار تعریف شده در ماه نباید بیش از 80 ساعات باشد. تعریف موظفی کمتر از میزان موظف کاری ماهانه به همان میزان از مانده مرخصی پرسنل کسر می نماید.

2- تعاریف شیفتها:

با نوجه به اینکه زمان شیفت افراد به صورت متوالی غیر از ساعات تحویل و تحول شیفت نباید بیش از 12 ساعت باشد زمان حضور در شیفت‏های مجاز مطابق جدول زیر است:

نام شیفت

زمان شروع

زمان خاتمه

مدت زمان موظفی روزانه(ساعت)

زمان تغییر و تحول

زمان کاری عادی(ساعت)

زمان کاری در تعطیلات(ساعت)

M یا صبحکار

7

13

6

1 ساعت از ساعت 13 تا 14

6+1=7

6*1.5+1=10

E یا عصر کار

13

19

6

1 ساعت از ساعت 19 تا 20

6+1=7

6*1.5+1=10

N یا شبکار

19

7

12

1 ساعت از ساعت 7 تا 8

12*1.5+1=19

12*1.5+1=19

ME یا صبح و عصر کار

7

19

12

1 ساعت از ساعت 19 تا 20

12+1=13

12*1.5+1=19

تبصره4: به ازای تعریف هر روز مرخصی روزانه در برنامه شیفت به میزان ساعات موظفی روزانه از مانده مرخصی افراد کسر می‏گردد.

3-     کارکنان شاغل در بیمارستان‏ها یا بخش‏های سوختگی و روانی

کارکنان شاعل در این بخش‏ها می‏توانند در ازای حضور سالانه در این بخشها یا بیمارستان‏ها می توانند به میزان یک ماه از مرخصی تحت عنوان کار در محل‏های غیر متعارف استفاده نمایند.

تبصره5: این مرخصی قابل باز خرید، ذخیره و یا انتقال نمی‏باشد.

4-     کارکنان شاغل در بخش‏های رادیولوژی و CSR

کارکنان شاغل در این بخش‏ها می توانند ساعات کاری موظف تا 25 درصد کمتر از حالت استاندارد هفتگی داشته باشند. همچنین این افراد می توانند تا یک ماه از مرخصی تشویقی علاوه بر مرخصی استحقاقی استاندارد استفاده نمایند.

 

این شرکت آمادگی پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح در مورد شرایط پیاده سازی قانون ارتقاء و برگزاری جلسات دمو در این رابطه می باشد.

تعداد نمایش: 15857 دفعه زمان آخرین ویرایش: سه شنبه, 09 تیر 1394 07:29