چهارشنبه, 21 مرداد 1394 03:51

طرح قاصدک

مطابق با طرحی که وزارت بهداشت برای پرداخت مبتنی بر عملکرد پرستاران در نطر گرفته است قرار است از این پس پرداخت مبتنی بر عملکرد جایگزین پرداخت کارانه پرستاران گردد.

بر این اساس پارامترهایی که مرتبط با سامانه حضور و غیاب در محاسبه این طرح مد نظر می باشد به شرح زیر است:

1- مدت زمان حضور موظف: مدت زمان حضور تعریف شده موظفی هر یک از پرسنل در ماه با ضریب یک مورد محاسبه قرار می گیرد.

2- مدت زمان حضور در اضافه کار: مدت زمان اضافه کاری هر پرسنل در ماه با ضریب 2.8 محاسبه می گردد.

      تبصره 1:مدت زمان موظفی و اضافه کار پرستاران بر اساس طرح ارتقاء بهره وری و بر اساس سابقه کار و سختی کار محاسبه می گردد.

3- امتیاز نوع شغل: امتیاز نوع شغل نتیجه حاصلضرب امتیاز مدرک تحصیلی در ضریب امتیاز نوع شغل می باشد.این ضرایب و امتیاز مطابق با جدول ثابتی می باشد که از جانب وزارتخانه اعلام گردیده و قابل اصلاح است.

4- سقف اضافه کار هرماه:بر اساس این طرح میانگین اضافه کار پنج ماهه اردیبهشت تا شهریور پرسنل غیر پزشک بیمارستان در واحد های پشتیبان مبنای پرداخت اضافه کار در مدت یک سال مهرماه تا شهریور سال آینده خواهد بود.

    تبصره 2:چنانچه پرسنلی بین دو یا چند بخش کار می کنند، اضافه کار وی به نسبت حضور در واحد ها تقسیم و سپس میانگین گرفته می شود.

5- ضریب کیفی عملکرد: این ضریب بر اساس شاخصها و پرسشنامه مشخصی مورد محاسبه قرار می گیرد.به صورت استاندارد این ضریب عددی بین 0.8 تا 1.1 می باشد که البته برای 10 درصد پرسنل هر واحد می تواند بین 0 تا 0.7 باشد.

6- آنکالی: در این طرح به ازای هر 4 ساعت آنکالی یک امتیاز به امتیاز حضور موظف فرد اضافه می گردد.

 موارد مطرح شده فوق بخشی از مکانیزم پیچیده محاسبات نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانها می باشد که تماما با استفاده از ماژول اتوماسیون حضور و غیاب و کارانه کسرا قابل اجرا می باشد. برخی از این محاسبات مربوط به پیاده سازی طرح ارتقاء بهره وری و برخی از آن مربوط به سامانه کارانه پاداش و بهره وری می باشد. همچنین برخی دیگر از موارد این طرح نیز با توجه به زیرساخت های موتور تولید قوانین،موتور گردش کار و گزارش ساز کسرا قابل پیاده سازی می باشد.

تعداد نمایش: 3085 دفعه زمان آخرین ویرایش: چهارشنبه, 21 مرداد 1394 10:39