راهکار شرکتهای نفتی

شرکتهای نفتی

صنایع نفت بدلیل تنوع فرایندهای مختلف و خاص به خود و همچنین حجم عملیات بالا یکی از صنایعی است که ایجاد یک راهکار جامع و مناسب نرم افزاری برای آن می تواند بسیاری از نیازهای آن سازمان را مرتفع نماید. در ادامه به مهمترین امکاناتی که در این راهکار ارائه شده است اشاره می شود.

راهکار حوزه تردد

امکان ارتباط با سیستم جامع وزارت نفت جهت انتقال مرخصی ها

پیاده سازی قوانین اعطا مرخصی بر اساس سن، سابقه و محل خدمت

پیاده سازی حضور و غیاب پرسنل اقماری(مانند شیفت های 2-2، 2-1 و ...)

راهکار حوزه تغذیه

امکان تخصیص بن های رفاهی در محدوده های زمانی و محدوده های تعدادی(برای مثال بن کفش، گوشت قرمز و ...)

امکان مدیریت باشگاه های رفاهی برای پرسنل و خانواده ایشان

در نظر گرفتن سهمیه های متفاوت برای بن و یا باشگاه

امکان تعریف اعتبار برای رزرو و تحویل امکانات

درباره کسرا

کسرا بر این باور است که مشتری تعیین کننده خط و مشی آینده شرکت است بدین منظور تلاش می کنیم تا با شناسایی و درک نیازهای مشتریان، بکارگیری فناوری‌های روز و ارائه راهکارهای نوین بتوانیم در کمترین زمان و به بهترین شکل پاسخگوی خواست مشتریان و بازار باشیم.